English site

The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms Vestius Advocaten

Mediation

Mediation betekent begeleid onderhandelen, waarbij blokkades in de communicatie worden weggenomen. Bij mediation zoeken partijen samen met een mediator een oplossing voor een vastgelopen of verstoorde zakelijke of professionele relatie. Die oplossing kan zijn dat partijen hun relatie voortzetten, bijvoorbeeld omdat het geschonden vertrouwen is hersteld. Maar vaak ook besluiten partijen uiteen te gaan of hun samenwerking te beëindigen. In arbeidszaken spreken we over exit-mediation wanneer werkgever en werknemer onderhandelen over een vertrekregeling die voor beide partijen acceptabel is.

Het streven is om in één of meer mediation-sessies tot concrete afspraken te komen, waarin beide partijen zich kunnen vinden. De sessies worden doorgaans vooraf gegaan door intakegesprekken tussen de mediator en de afzonderlijke partijen. Wat in mediation wordt besproken is vertrouwelijk en mag door geen van de partijen later tegen elkaar worden gebruikt. Dit basisprincipe, dat aan het begin van de mediation schriftelijk wordt vastgelegd, waarborgt een omgeving waarin partijen vrij van gedachten kunnen wisselen en voorstellen kunnen doen.

De tussen de partijen gemaakte afspraken worden aan het slot van de mediation vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). Deze overeenkomst heeft bindende werking. Dat betekent dat de partijen zich aan de gemaakte afspraken moeten houden. Bij de wederzijdse ondertekening van de VSO eindigt de mediation.

De mediator heeft als onafhankelijke derde een faciliterende rol. Met respect voor de autonomie van partijen stuurt de mediator het gesprek en de onderhandelingen. Voor de bespreking van het ontstane conflict wordt ruim de tijd genomen, zodat alle betrokkenen begrijpen hoe dat kon ontstaan en welke belangen over en weer in het geding zijn. Dan volgt meestal een analyse van mogelijke oplossingen, waarna partijen, al dan niet samen met hun (vaak juridische) adviseurs, gaan onderhandelen over de meest wenselijke oplossing. De mediator zorgt voor een constructief verloop van die onderhandelingen.

Jan Trap en Bas Derhaag voeren, naast hun werk als advocaat binnen Vestius, een intensieve mediationpraktijk. Daarin komen verschillende soorten geschillen en conflicten aan de orde, waarbij de nadruk ligt op arbeidsgeschillen, problematische verhoudingen tussen aandeelhouders, leden van een maatschap, het management en de (centrale) ondernemingsraad van een onderneming, of tussen (en binnen) een raad van bestuur en een raad van commissarissen. Hun jarenlange ervaring als advocaat is daarbij van grote toegevoegde waarde. Hun kennis van het recht, van professionele en intermenselijke verhoudingen, en van zakelijke belangen draagt ertoe bij dat verreweg de meeste door hen geleide mediations slagen.

Voor meer informatie met betrekking tot mediation, kunt u contact opnemen met: Jan Trap of  Bas Derhaag